อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่สำนักงานแรงงาน

1.กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฎิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด

2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

3.ประสานและดำเนินโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

4.ปฎิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีได้รับมอบหมาย

 

 

 

ภารกิจสำนักงานแรงงาน

 

 

เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานจังหวัด

.ศึกษาวิเคราะห์จัดทำข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง

.แปลงนโยบายเป็นแนวทางปฎิบัติและประสานการปฎิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

.กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฎิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

.พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

.ดูแลงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน

.ดำเนินเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายได้ และอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

.ปฎิบัติงานอื่นตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย