อาสาสมัครแรงงาน

 

อาสาสมัครคือใคร

 

      คือ ผู้ที่สมัครใจทำงานให้กับกระทรวงแรงงาน เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง และประชาชนทั่วไป

 

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน

 

      ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือด้านแรงาน แก่ประชาชน หรือผู้ใช้แรงงานที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน

 

   - เพื่อให้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน

   - เพื่อให้ทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการด้านแรงงานที่ถูกต้องแก่คนหางาน ผู้ใช้แรงงาน และ

     ประชาชนทั่วไป

   - เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง

   - เพื่อให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลความต้องการ/ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน ส่งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อให้

     ใช้ในการวางแผนงาน/โครงการ

 

หน้าที่ของอาสาสมัครแรงงานในประเทศ

 

   - ประสานงานด้านแรงงานในพื้นที่ ระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน และชุมชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   - เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ใ้ห้ความรู้ ให้คำปรึกษา และแนะนำด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและุชุมชน
   - รวบรวมข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานใช้ในการวางแผนโครงการ
   - ส่งเสริมสนับสุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในหมู่บ้านของตนเอง
   - ปฏิบัติหน้าที่ด้านแรงงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ไฟล์แนบขนาด
ทำเนียบอาสาสมัครแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี67.99 KB