ผู้ประกอบการข้ามชาติ บริษัท อพอลโล จำกัด เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

 วันที่ 19  กย.59  เวลา14.30-15.15 น.

ผู้ประกอบการข้ามชาติ บริษัท อพอลโล จำกัด สัญชาติ อินเดียมีความประสงค์จะตั้งโรงงานผลิตสินค้าในนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรีโดยใช้วัตถุดิบจากยางพาราในประเทศไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเข้าพบหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด  กรง.5 หน่วยงานเพื่อขอทราบข้อมูลด้านกำลังแรงงาน
แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานมีฝีมือ อัตราการว่างงาน
การขาดแคลนแรงงานและค่าจ้างขั้นต่ำ ตลอดจนความพร้อมของนโยบายรัฐบาล และ กรง.
ซึ่งหน่วยงานในสังกัด กรง. ปจ.พร้อมให้การสนับสนุน สร้างความมั่นใจแก่ผู้จะมาลงทุน