นางสาวภัททิรา นวลปลอด รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายนางสาวจิตรารัชต์ ปาปะไพ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมคณะตรวจบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ ตามนโยบายของรัฐบาล

 นางสาวภัททิรา นวลปลอด รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี