วันที่ 31 มกราคม 2561 นางสาวภัททิรา นวลปลอด รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือนมกราคม

 วันที่ 31 มกราคม 256 นางสาวภัททิรา นวลปลอด รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี