รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ ในแต่ละหลักสูตรของการอบรมพัฒนาศักยภาพกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีตามโครงการแรงงานยุคใหม่ Smart Labour

รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ ในแต่ละหลักสูตรของการอบรมพัฒนาศักยภาพกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีตามโครงการแรงงานยุคใหม่ Smart Labour