รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี

 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี