วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง จ.ปราจีนบุรี

 

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง จ.ปราจีนบุรี