วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 3 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน)

 

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 3 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน) และคณะ ภาคตะวันออก 2 เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุม 201 (พานหิน) ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี