การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดปราจีนบุรี

 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562  เวลา 13.30 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ อนุกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้าง ผู้แทนภาครัฐ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด รวมทั้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง เช่น ดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ  ต้นทุนการผลิต ราคาสินค้าและบริการ ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ฯลฯ  ณ ห้องประชุมพานหิน ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี