วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี มอบเกียรติบัตรให้ นางสาวเบญจวรรณ ดากลาง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุคคลต้นแบบ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562  นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี  มอบเกียรติบัตรให้ นางสาวเบญจวรรณ ดากลาง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุคคลต้นแบบ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความพอเพียง ด้านวินัย ด้านสุจริต และด้านจิตอาสา ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ตามเจตนารมณ์ และมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร    ประจำปี 2562